Whk premie 2023
Middelgrote werkgever

Aan het eind van november 2022 ontvangen alle werkgevers in Nederland de beschikking Werkhervattingskas (Whk). Uit deze kas worden de WGA-uitkeringen verstrekt aan werknemers die na twee jaar verzuim, meer dan 35% arbeidsongeschikt worden beoordeeld door het UWV. Het betreft hier de uitkeringen in de eerste 10 jaar na de beoordeling. Daarnaast worden de Ziektewetuitkeringen betaald aan werknemers met een contract voor bepaalde tijd, die tijdens deze twee jaar ziek uit dienst gaan. Om deze uitkeringen te bekostigen wordt er een premie in rekening gebracht aan de werkgevers.

eigenrisicodrager WGA ERD

Whk premie afhankelijk van bedrijfsgrootte

De premie is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en is mede afhankelijk van de sectorindeling van het bedrijf door de Belastingdienst.

Als een bedrijf zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel, wordt aan de beschreven activiteiten een SBI-code toegekend. Op basis van deze SBI-code deelt de Belastingdienst het bedrijf in bij een sector. Deze sectoren hebben een eigen nummering en in het geval van de Whk premie een individuele sectorpremie. Deze premie is gebaseerd op het totale risico van de sector.

Whk premie 2023 middelgrote werkgever

Een bedrijf wordt ingedeeld als middelgrote werkgever als de premieloonsom groter is dan 25 maal de gemiddelde loonsom per werknemer en kleiner is dan 100 maal de gemiddelde loonsom per werknemer.

De gemiddelde loonsom per werknemer is dus een vast bedrag en wordt jaarlijks vastgesteld door de minister. Voor 2023 geldt een bedrag van €36.200. Dit betekent dat als de premieloonsom van het bedrijf groter is dan 25 * €36.200 = €905.000 en kleiner is dan 100 * €36.200 = €3.620.000, dan kwalificeert het bedrijf als middelgrote werkgever.

Val je buiten de categorie middelgrote werkgever? Lees dan de blogs over Whk premie 2023 kleine of grote werkgevers.

Let op – de Belastingdienst gebruikt voor deze indeling de loonsom van twee jaar terug (T-2). Dus voor 2023 wordt gekeken naar de premieloonsom van 2021.

Berekening premie Whk middelgrote werkgevers

Voor middelgrote werkgevers geldt een combinatie van de sectorpremie zoals deze door de minister wordt vastgesteld en de individuele premie zoals die voor grote werkgevers wordt berekend. De combinatie van deze twee factoren werkt als een schuifsysteem. Hoe kleiner de premieloonsom, hoe groter de invloed van de sectorpremie. Hoe groter de premieloonsom, hoe groter de invloed van de individuele premie. Dit gebeurt door de vastgestelde premieloonsom af te zetten tegen het plafond van €3.620.000 (=100).

Voorbeeld – De premieloonsom is €2,88 miljoen. Als dit wordt afgezet tegen het plafond, volgt een percentage van 72%. Dit wordt de wegingsfactor genoemd.

De wegingsfactor wordt vermenigvuldigd met de individuele premie en (1-wegingsfactor) wordt vermenigvuldigd met de sectorpremie. Deze twee uitkomsten samen vormen het percentage voor de WGA-premie. Op dezelfde wijze wordt ook de ZW-premie berekend.

whk premie berekenen

Premie Aof

Na 10 jaar stoppen de WGA-uitkeringen niet, maar worden de uitkeringen gefinancierd uit een fonds. Dit is het Arbeidsongeschiktheidsfond (Aof), ook wel bekend als de basispremie WAO/WIA.

Dit was altijd een vast tarief voor alle werkgevers in Nederland. Maar sinds 2022 geldt ook voor de Aof een premiedifferentiatie. De differentiatie is wat makkelijker toe te lichten dan die van de Whk. Er geldt alleen een onderscheid voor bedrijven met meer of minder dan 25 medewerkers (zie berekening Whk). Het verschil is bedoeld om de kleine werkgevers meer financiële armslag te geven om de begeleiding van zieke werknemers goed te organiseren.

Minder dan 25 medewerkers – premieloonsom < € 905.000 Percentage Aof – 5,49%
Meer dan 25 medewerkers – premieloonsom > € 905.000 Percentage Aof – 7,05%

Eigenrisicodrager (ERD) van de Ziektewet en WGA

Voor zowel de WGA als de Ziektewet kan een bedrijf uit het publieke bestel stappen. Er is dan geen premie verschuldigd aan het UWV. In plaats hiervan kan een werkgever het risico verzekeren bij een private verzekeringsmaatschappij. Als de premie van een verzekeringsmaatschappij lager is dan de premie van het UWV, dan lijkt dit een goede optie. Je wordt dan eigenrisicodrager.

Een verzekeraar kan bijvoorbeeld een lager risicopercentage hanteren als de werkgever kan onderbouwen waarom het individuele risico niet overeenstemt met het daadwerkelijke risico. Een reden kan zijn dat het bedrijf aan de slag gaat met de Duurzame Inzetbaarheid van haar werknemers. Of dat er serieus werk wordt gemaakt van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) waarbij er aan de preventieve kant wordt gekeken naar de risico’s in het bedrijf.

Een bijkomend voordeel is dat de staartlasten achterblijven bij het UWV. Een bedrijf begint als het ware met een schone lei bij een volmachtpartij/verzekeraar.

Hoewel een harde grens niet is aan te geven, lijkt het eigenrisico dragen interessant te worden vanaf een loonsom van €1,5 miljoen.

Voor meer informatie over al dan niet ERD worden, kun je natuurlijk contact met ons opnemen.

HOE VERZEKERD BEN JIJ
VAN EEN GOED INKOMEN EN LAAG RISICO

Gezonde medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD Inkomen: jouw partner voor een verzekerd inkomen!