Premie Whk 2023
Grote werkgever

Eind november 2022 ontvangen alle werkgevers in Nederland de beschikking Werkhervattingskas (Whk). Uit de Whk worden de WGA-uitkeringen verstrekt aan medewerkers die na twee jaar verzuim meer dan 35% arbeidsongeschikt worden beoordeeld door het UWV. Het gaat hier om de uitkeringen in de eerste 10 jaar na de beoordeling. Daarnaast worden uit de kas de Ziektewetuitkeringen betaald aan werknemers met een contract voor bepaalde tijd die tijdens deze twee jaar ziek uit dienst gaan. Om deze uitkeringen te betalen, wordt er een premie in rekening gebracht aan de werkgevers.

eigenrisicodrager WGA ERD

Premie Whk afhankelijk van grootte bedrijf

Hoe hoog de premie is, is afhankelijk van de bedrijfsgrootte en in welke sector het bedrijf wordt ingedeeld door de Belastingdienst.

Als een bedrijf zich inschrijft bij de KVK, wordt aan de beschreven activiteiten een SBI-code toegekend. Op basis van deze code wordt het bedrijf door de Belastingdienst ingedeeld bij een sector. Elke sector heeft een eigen nummering en in het geval van de Whk premie een individuele sectorpremie. De premie is gebaseerd op het totale risico van de sector.

Wanneer ben je een grote werkgever?

Een bedrijf wordt ingedeeld als grote werkgever als de premieloonsom groter is dan 100 maal de gemiddelde loonsom per werknemer. De gemiddelde loonsom per werknemer is dus een vast bedrag en wordt jaarlijks vastgesteld door de minister. Voor 2023 geldt een bedrag van €36.200. Dit betekent dat als de premieloonsom van het bedrijf groter is dan 100 * €36.200 = €3.620.000, dan kwalificeert het bedrijf als grote werkgever.

Val je buiten de categorie grote werkgever? Lees dan de blogs over Whk premie kleine of middelgrote werkgevers.

Let op – de Belastingdienst gebruikt voor deze indeling de loonsom van twee jaar terug (T-2). Dus voor 2023 wordt gekeken naar de premieloonsom van 2021.

Berekening premie Whk grote werkgever

Voor grote werkgevers geldt er geen sectorpremie zoals deze door de minister wordt vastgesteld. De premie wordt op individuele basis berekend. Hierbij wordt gekeken welke uitkeringen er zijn gedaan aan werknemers op het loonheffingsnummer van de werkgever. Deze uitkeringen worden dan toegerekend aan deze werkgever. Ook hier geldt het T-2 principe. Dus voor de berekening van de percentage 2023 gelden de uitkeringen uit 2021.

Deze uitkeringen worden afgezet tegen de gemiddelde premieloonsom uit de periode 2017-2021. Uit deze berekening komt een percentage. Dit is het individuele risico.

Voorbeeld – Er is voor €57.000 aan WGA uitkeringen verstrekt aan werknemers van bedrijf X. De gemiddelde premieloonsom van de vijf jaar ervoor was €4,9 miljoen. Het individuele percentage is dan 57K/4,9 miljoen = 1,16%.

Maar dan begint de formule pas. Er is uiteraard over alle werkgevers in Nederland een gemiddeld percentage te berekenen. Dit wordt heel toepasselijk het ‘gemiddelde percentage’ genoemd en is voor 2023 een getal van 0,87%. Maar dit percentage is niet alleen de financieringskosten, maar ook de uitvoeringskosten. Het UWV is immers wel verantwoordelijk voor de re-integratie van de mensen met een WGA-uitkering.

Zonder uitvoeringskosten krijgen we het ‘gemiddelde werkgeversrisico’. Ook dit is een gegeven getal en voor 2023 vastgesteld op 0,59%.

Nu wordt het individuele risico (zie voorbeeld) afgezet tegen het gemiddelde werkgeversrisico. Oftewel, doet een werkgever het beter of slechter dan het gemiddelde. Dit verschil wordt weer gecorrigeerd voor de uitvoeringskosten en dit wordt dan gesaldeerd met het gemiddelde percentage. Er geldt wel een minimum en een maximum. Het maximum voor 2023 is een percentage van 3,48%.

Voorbeeld – Het individuele risico was 1,16%. Het gemiddelde risico is 0,59%. Het bedrijf doet het dus slechter dan gemiddeld.

Het verschil van (1,16-0,59) * correctiefactor 1,11 komt uit op 0,63%. Dit percentage wordt opgeteld bij het ‘gemiddelde percentage’. In ons voorbeeld 0,87% + 0,63% = 1,5%. Dit is dan de WGA-percentage voor 2023. De premie voor 2023 is dan uiteraard 1,5% * premieloonsom.

Op dezelfde wijze wordt het individuele percentage voor de Ziektewet vastgesteld.

whk premie berekenen

Premie Aof

De WGA-uitkeringen stoppen na 10 jaar niet, maar worden ze gefinancierd uit een fonds; het Arbeidsongeschiktheidsfond (Aof). Dit staat ook wel bekend als de basispremie WAO/WIA.

Voor de basispremie WAO/WIA gold altijd een vast tarief voor alle werkgevers in Nederland. Sinds 2022 geldt voor de Aof een premiedifferentiatie. Deze differentiatie is wat makkelijker uit te leggen dan die van de Whk. Er geldt alleen een verschil voor bedrijven met meer of minder dan 25 werknemers (zie berekening Whk). Het verschil is bedoeld om de kleine werkgevers meer financiële armslag te geven om de begeleiding van zieke werknemers goed te organiseren.

Minder dan 25 medewerkers – premieloonsom < €905.000 Percentage Aof – 5,49%
Meer dan 25 medewerkers – premieloonsom > €905.000 Percentage Aof – 7,05%

Eigenrisicodrager (ERD) Ziektewet en WGA

Een bedrijf kan er voor kiezen om geen premie af te dragen aan het UWV voor de WGA en de Ziektewet. In plaats daarvan kan een werkgever het risico verzekeren bij een private verzekeringsmaatschappij. Dit lijkt een goede optie als de premie van een verzekeringsmaatschappij lager is dan de premie van het UWV. Je wordt dan eigenrisicodrager.

Er zijn een aantal redenen waarom een verzekeraar een lager risicopercentage kan hanteren dan het UWV. Bijvoorbeeld als de werkgever kan onderbouwen waarom het individuele risico niet overeenstemt met het daadwerkelijke risico. Dit kunnen bedrijven doen door bezig te gaan met de Duurzame Inzetbaarheid van werknemers of door aan de slag te gaan met de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Hierbij wordt er aan de preventieve kant gekeken naar de risico’s in het bedrijf.

Een bijkomend voordeel van kiezen voor een private verzekeringsmaatschappij, is dat de staartlasten achterblijven bij het UWV. Een bedrijf begint dus met een schone lei bij een verzekeraar.

Voor meer informatie over al dan niet ERD worden, kun je natuurlijk contact met ons opnemen.

HOE VERZEKERD BEN JIJ
VAN EEN GOED INKOMEN EN LAAG RISICO

Gezonde medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD Inkomen: jouw partner voor een verzekerd inkomen!