RI&E – toevoegen Basis Risico Factoren

De verplichte risico inventarisatie en evaluatie naar de arbeidsomstandigheden binnen een organisatie op grond van artikel 5 van de Arbowet, kent sinds kort de verplichting om de risico’s nader te specificeren. De risico’s moeten worden ingedeeld in specifieke basisrisicofactoren. Dit zijn structureel aanwezige grondoorzaken. Bepaalde risico’s krijgen hiermee een gemeenschappelijke noemer.

In de huidige situatie mag iedereen een RI&E uitvoeren binnen een organisatie. Het heeft de voorkeur dat eigen medewerker(s) hiermee aan de slag gaan, de zogenaamde preventiemedewerkers. Maar dit is geen verplichting en een bedrijf kan externe expertise inzetten.

Het stappenplan voor een RI&E is:

 • Risico’s inventariseren
 • Risico’s evalueren op basis van een bepaalde risicoschaal
 • Maatregelen benoemen om risico’s te voorkomen dan wel te beheersen
 • Risico’s prioriteren en budgetteren
 • Toetsen uitgevoerde RI&E door kerndeskundige
 • Betreffende maatregelen of verdiepende onderzoeken in een specifiek tijdspad tot uitvoering brengen (Plan van Aanpak)

Bedrijven met meer dan 25 medewerkers of die geen gebruik hebben gemaakt van een goedgekeurde branche-RIE moeten de RI&E laten toetsen. Een gecertificeerde kerndeskundige bepaalt of de inventarisatie en evaluatie goed is uitgevoerd op de begrippen volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit.

Of een RI&E betrouwbaar is, oftewel of de evaluatie van de risico’s goed is uitgevoerd, wordt nu dus mede bepaald door de basisrisicofactoren (BRF) die moeten worden benoemd. Deze risicofactoren zijn grondoorzaken van feitelijke onveilige en ongezonde werksituaties.

ziekteverzuim verzekering
langdurig ziekteverzuim

Daar waar een specifiek risico kan worden beheerst door een maatregel, kan aan een BRF een verbetertraject worden gekoppeld.

Er kunnen 10 BRF’s worden benoemd:

 • Strijdige doelstellingen (DO): productie is belangrijker dan veiligheid
 • Communicatie (CO): onduidelijke of gebrekkige communicatie
 • Procedures (PR): richtlijnen, procedures, instructies en/of handleidingen
 • Training en Opleiding (TR): de juiste training of instructie aan diegene die het nodig heeft
 • Ontwerp (OW): wijze waarop materiaal is ontworpen
 • Materiaal en Middelen (MM): kwaliteit, conditie, beschikbaarheid
 • Onderhoud (OH): effectiviteit van onderhoudsstrategie
 • Orde en Netheid (ON): orde en netheid van de omgeving
 • Omgevingsfactoren (OM): fysieke werkomstandigheden en/of psychosociale factoren
 • Beschermingsmiddelen en –methoden (BM): systeemfouten wat betreft noodsituaties (incl. BHV-organisatie)

Uit ervaring blijkt dat een groot deel van de risico’s kan worden toegewezen aan de grondoorzaak Procedures (PR). Dit kan dus betekenen dat als de grondoorzaak Procedures wordt aangepakt, er diverse risico’s tegelijk kunnen worden beperkt.

Deze verbetertrajecten moeten daarbij niet verward worden met specifieke verdiepende onderzoeken. Deze verdiepende onderzoeken zijn nodig voor een correcte inventarisatie en spelen een rol in de eerste fase van de uitvoering van de RI&E.

ARBODIENST
INSCHAKELEN?

Gezonde medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!